Provozní řád sokolského hřiště

 

Provozní řád víceúčelového sportovního hřiště

Tento řád je závazný pro všechny návštěvníky víceúčelového sportovního hřiště T.J.Sokol Říčany a Radošovice (dále jen sportovní hřiště).

Čl. I       Základní ustanovení

Čl. II      Obecné pokyny

Čl. III     Pravidla pro vstup na sportovní hřiště

Čl. IV     Telefonní čísla

Čl. V      Závěrečná ustanovení

Čl. I Základní ustanovení

Tento provozní řád stanoví základní podmínky provozování sportovního hřiště:

název:                 Sokolské hřiště

adresa:                Říčany, ul. Sokolská

provozovatel:       TJ Sokol Říčany a Radošovice

zastoupený:         Robertem Bělohlávkem, starostou

 

Provozní doba sportovního hřiště se stanovuje takto:

duben, květen, srpen:      8:00 - 20:00

červen, červenec:            8:00 - 21:00

září a říjen:                      8:00 - 19:00

listopad – březen:             zavřeno

Z klimatických či technických důvodů může správce provoz omezit bez předchozího oznámení.

 

Na sportovním hřišti jsou k dispozici následující sportovní zařízení:

-         travnatá plocha

-         atletická dráha

-         doskočiště pro skok daleký

-         stanoviště pro vrhačské disciplíny

-         dva kurty s umělou trávou (volejbalový kurt a kombinovaný kurt s basketbalovými koši)

-         cvičná zeď s umělou trávou

-         šatny pro muže a ženy včetně sociálního zařízení, provozní část správce a oddílů Sokola

 

Čl. II Obecné pokyny

Vstupem na sportovní hřiště se každý návštěvník dobrovolně podrobuje všem ustanovením tohoto provozního řádu.

Každý návštěvník je povinen uposlechnout pokynů správce sportovního hřiště, který je odpovědný za dodržení tohoto řádu, jakož i za čistotu a hygienu ve všech prostorách sportovního hřiště.

Provozovatel sportovního hřiště neodpovídá za škody, poranění a úrazy, které si způsobili návštěvníci sami vlastní neopatrností nebo nedodržováním tohoto provozního řádu.

Ze sportovního hřiště bude vykázán návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto řádu, nebo neuposlechne pokynů správce, dále osoba podnapilá nebo chovající se jiným nepřístojným způsobem. V případě, že návštěvník na vyzvání neopustí sportovní hřiště, je správce sportovního hřiště povinen rušitele pořádku vyvést, případně požádat o zakročení městskou policii nebo policii ČR.

Za bezpečnost každé organizované složky odpovídá její zástupce (učitel, trenér, vedoucí), kterým může být pouze osoba starší 18-ti let. Bez ní není na sportovní hřiště vstup povolen.

Neorganizovaná veřejnost vstupuje na vlastní nebezpečí, děti do 15 let vždy v přítomnosti osoby starší 18 let. Neorganizovaná veřejnost může využívat sportovní zařízení pouze za předpokladu respektování jeho placeného obsazení.

 

Od návštěvníků sportovního hřiště se ŽÁDÁ:

-         neobtěžovat okolí nepřiměřeným hlukem, reprodukovanou hudbou apod.

-         při odchodu odnést vlastní odpadky a uvést sportovní hřiště do řádného stavu

 

V prostoru sportovního hřiště je ZAKÁZÁNO:

-         používat travnatou plochu k jiné činnosti současně se stanovištěm pro vrhačské disciplíny

-         kouřit, vnášet a požívat alkoholické nápoje či omamné látky všeho druhu

-         jakkoli manipulovat s ohněm a pyrotechnikou

-         ničit zařízení sportovního hřiště do atletické dráhy není dovoleno hloubení rýh či důlků

-         lézt po stromech

-         odhazovat odpadky mimo odpadkové koše

-         vstupovat se psy

-         jezdit na kole, koloběžce, kolečkových bruslích apod.

-         používat obuv s hrubým vzorkem výstupky či hroty

-         vstupovat na sportoviště v znečištěné obuvi

-         provozovat aktivity ohrožující zdraví a odporující slušnému chování

-         užívat rozměklou atletickou dráhu (po dešti)

-         jezdit s kočárky po atletické dráze

-         pobývat mimo provozní dobu

 

Čl. III Pravidla pro vstup na sportovní hřiště

O tom kdo, kdy a v jakém rozsahu bude využívat sportovní hřiště, rozhoduje výbor TJ Sokola Říčany a Radošovice dle doporučení atletického oddílu TJ Sokola Říčany a Radošovice.

Rozpis hodin pravidelného využívání sportovního hřiště je přílohou č. 1 tohoto řádu. Nepravidelné využití sportovního hřiště (jednorázové akce) je stanoveno jednotlivými oznámeními správce sportovního hřiště.

O využívání sportovního hřiště organizacemi mimo TJ Sokol Říčany a Radošovice se uzavírá smlouva. Podmínky smlouvy mohou po dobu využití sportoviště měnit ustanovení tohoto řádu.

 

Čl. IV Telefonní čísla

Hasiči                  150

Záchranná služba  155

Policie ČR            158

 

Městská policie                                     323 618 150

Správce sportovního hřiště:                    702 325 686

Správce tenisových kurtů:                      605 311 446

 

Čl. V Závěrečná ustanovení

 

Tento provozní řád schválil Výbor TJ Sokola Říčany a Radošovice dne 6.3.2013 a tímto dnem nabývá účinnosti.

 

 

Vyhledávání

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode